یک دقیقه تأمل (بخش نخست): به کجا چنین شتابان …

 بیایید نگاهی کوتاه به برخی رفتارهای معمول در جامعه خود داشته باشیم. آنچه به عنوان نمونه بیان می کنم بیشتر در شهرهای بزرگ دیده می شود و به نظر می رسد در شهرهای کوچک و روستاها کمتر شاهد آن باشیم.

این امر مسلمی است که رفتارها مولود باورها هستند و فرهنگ جامعه هم شامل سبک زندگی افراد آن جامعه است. به نظر می رسد در برخی شهرهای بزرگ نوعی «عدم اعتماد به نفس فرهنگی» وجود دارد. برای نمونه، بعضی از رفتارهای متداول در جامعه خود را مثال می زنم:

بیشتر بخوانید

عارضه یابی فرهنگی با معیار سبد کالا!

… از تمام این ها که بگذریم، عرضه سبدهای کالا، به معیار و سنجه ای برای عارضه یابی فرهنگ عمومی جامعه مان تبدیل شده است. به نظر می رسد اینکه برخی در این صف ها با هم درگیر می شوند، می میرند یا هزار و یکح اتفاق دیگر برایشان می افتد، تقریباً تقصیر دولت نیست، این مشکل در فرهنگ ماست …

بیشتر بخوانید