معرفی کتاب های فرهنگی

معرفی کتاب های فرهنگی

با توجه به نوپا بودن رشته مدیریت فرهنگی و کلاً علمی شدن بحث مدیریت فرهنگی در کشور، کتابهای زیادی در این خصوص منتشر یا ترجمه نشده است. اما چند نمونه از کتاب هایی که دراین زمینه منتشر شده را در زیر معرفی می کنیم:

بیشتر بخوانید

کتاب ها و مقالات علمی