عناوین فعالیت های عملی دانشجویان

 

عناوین پروژه های عملی دانشجویان

درس: میراث فرهنگی ایران

مرکز علمی کاربردی شهید محلاتی (۹۶/۱)

ردیف عنوان طرح کلاس ۲۰۱ کلاس ۲۰۷
۱ تاریخچه باستان شناسی در جهان    
۲ تاریخچه باستان شناسی در ایران    
۳ فلسفه هنر    
۴ فرهنگ و تمدن ایران در دوران پیش از تاریخ    
۵ فرهنگ و تمدن ایران در دوران پارینه سنگی    
۶ فرهنگ و تمدن ایران در دوران فلز، مفرغ و پیدایش خط    
۷ فرهنگ های باستانی ایران( سیلک، شهر سوخته، شهداد کرمان، املش و کلاردشت)    
۸ آشنایی با تمدن و هنر عیلامی (ایلامی)    
۹ آشنایی با تمدن و هنر مادها    
۱۰ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر هخامنشیان    
۱۱ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر سلوکیان    
۱۲ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر اشکانیان    
۱۳ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر ساسانیان    
۱۴ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر صفویان    
۱۵ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر افشاریان    
۱۶ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر زندیه    
۱۷ آشنایی با فرهنگ، تمدن و هنر قاجاریه    
۱۸ شهرسازی و معماری در ایران    
۱۹ بازارهای تاریخی ایران    
۲۰ مساجد تاریخی ایران    
۲۱ مدارس تاریخی ایران    
۲۲ کاروانسراهای تاریخی ایران    

 

Print Friendly, PDF & Email