اطلاعات کلی درس:

کلاس میراث فرهنگی ایران

منبع اصلی:

کتاب «میراث فرهنگی ایران»

تألیف: راشد جعفرپور

انتشارات ساکو

*****************************************************

Print Friendly, PDF & Email