فعالیت های فرهنگی

بارگیری جزوه:

جزوه فعالیت های فرهنگی

=================================================================

عناوین فعالیت های دانشجویی:

 ارائه گزارش از یک فعالیت فرهنگی که شخصاً انجام می دهید. در این گزارش موارد زیر مهم است:

۱) عنوان فعالیت مورد تأیید استاد قرار گرفته باشد.

۲) محدوده اجرای فعالیت مشخص شده باشد (فردی – خانواده – محل سکونت – محل کار – محله – شهر و…)

۳) فعالیت در طول مدت دوره کلاسی تداوم داشته باشد.

۴) در صورت امکان تصویر، فیلم و سایر مستندات مربوط به فعالیت در گزارش درج یا ضمیمه شود.

۵) اصول آموزش داده شده در کلاس در فعالیت لحاظ و در متن گزارش به آنها اشاره شود.

۶) موفقیت ها و شکست های فعالیت به همراه دلایل و راهکارها درج شود.