اطلاعات کلی درس

کلاس سرپرستی مراکز فرهنگی

منبع اصلی:

کتاب «اصول سرپرستی و مدیریت سازمان های فرهنگی و اجتماعی»

تألیف: علی ابراهیمی

نشر مبنای خرد

*****************************************************

Print Friendly, PDF & Email