موضوعات پیشنهادی پروژه های دانشجویی

موضوعات پیشنهادی پروژه های دانشجویان:

۱٫ گزارشی از فعالیت های فرهنگی سازمان/نهاد/مسجد و… ویژه بانوان

۲٫ گزارشی از فعالیت های فرهنگی بانوان در جامعه

۳٫ نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه

۴٫ مقایسه نگاه جوامع مختلف به زن (جایگاه زن در جوامع و تمدن های مختلف)

۵٫ مقایسه نگاه ادیان مختلف به زن (جایگاه زن در ادیان مختلف)

۶٫ جایگاه زن در اسلام و مقایسه آن با غرب

۷٫ مقایسه جایگاه زن در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

۸٫ نقش زنان در تحکیم و تقویت هویت فرهنگی جامعه

۹٫ بررسی و مقایسه قوانین کشورهای مختلف در مورد زنان

۱۰٫ بررسی اشتغال زنان

۱۱٫ تبیین فمینیسم با نگاه انتقادی

۱۲٫ جایگاه زن در غرب امروزی (رسانه ها – تبلیغات و…)