علمی و اداری

مدارج تحصیلی:

۱-    کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی) – دانشگاه قم

۲-    کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

دوره های آموزشی تخصصی گذرانده شده:

۱-    Iso 14001:2004

۲-    برنامه ریزی راهبردی

۳-    مدیریت مشارکتی

۴-    فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی

۵-    دوره های ویژه کارشناسان انجمن های علمس دانشگاه های کشور

۶-    ICDL سطح ۱ و۲

۷-    آئین نگارش و مکاتبات اداری

۸-    ارتباط مؤثر

۹-    مدیریت پروژه (پیشرفته)

۱۰-آگاهی فرهنگی و جنگ نرم

۱۱-آشنایی با مدل تعالی سازمان (EFQM)

۱۲-آشنایی با مدیریت پروژه (PMBOK 2008)

۱۳-فنون مذاکره و تیپ شناسی شخصیتی

۱۴-مهندسی فرهنگی

۱۵-مدیریت زمان

۱۶-مدیریت منابع انسانی

۱۷- مهارت های گزارش نویسی فرهنگی

۱۸- اکسل کاربردی

۱۹- نظام آراستگی سازمان (۵S)

۲۰- دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی

۲۱- مدیریت زمان و برنامه ریزی فرهنگی

۲۲- مدیریت رفتار سازمانی

۲۳- اصول و روش های آینده شناسی و آینده پزوهی فرهنگی

۲۴- پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)

۲۵- راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط

۲۶- کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها

۲۷- آشنایی با فنون و مهارت های افکارسنجی

۲۸- جریان شناسی فرهنگها و ضد فرهنگها

افتخارات و تقدیرها:

۱- کارشناس انجمن های علمی قابل تقدیر در سومین جشنواره ملی حرکت

۲- کارمند قابل تقدیر دانشگاه قم

۳- بسیجی نمونه حوزه مقاومت سیزده قم

۴- بسیجی نمونه ناحیه مقاومت بسیج قم

مسئولیت ها :

۱- دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه قم

۲- مدیر شعبه فرهنگی پرورشی پایگاه ۹ حوزه ۱۳ بسیج قم

۳- مسئول واحد آموزش های فرهنگی همکاران حوزه اداره کل امور فرهنگی دانشگاه قم

۴-    کارشناس کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم سال

۵-    مدیر اجرایی مجله علمی ـ تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

۶-    فرمانده پایگاه بسیج ۹ شهداء حوزه ۱۳ بسیج قم

۷-    مدیر اجرایی نشریه اشارات مربوط به حوزه ۱۳ بسیج قم

۸-    مسئول واحد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)

۹-    مسئول دبیرخانه شورای مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در سه سال متوالی

۱۰-مسئول کارگروه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در دانشگاه قم

۱۱-دبیر نشست در کنگره پیشگامان پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱۲-دبیر شورای کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور(یک سال)

۱۳-عضو شورای حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه قم (از ۸۶ تا ۹۶)

۱۴-مسئول امور حج و زیارت دانشگاه قم

۱۵-عضو ستاد برگزاری نشست پیشگامان پیشرفت

۱۶- مسئول دبیرخانه کمیته حمایت و نظارت بر فضای مجازی دانشگاه قم

۱۷- کارشناس دفتر مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم (اسفند ۹۶ – ادامه دارد)

۱۸- مسئول دبیرخانه همایش بین المللی «مبانی دینی نظام سلامت با تأکید بر آموزه های رضوی»

سوابق کاری:

۱-    همکاری اداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی استان قم به مدت ۲ سال

۲-    همکاری اداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان قم به مدت ۲ سال

۳-    کارشناس خدمات آموزشی دانشگاه قم به مدت ۱ سال

۴-    کارشناس فرهنگی دانشگاه قم از سال ۱۳۸۶ تا کنون

تدریس ها:

۱-    دوره آموزش مهارت فعالیت های انجمن های علمی برای دبیران انجمن های علمی دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر استان قم – 1391

۲-    دوره آموزش مجازی آئین نگارش و مکاتبات اداری برای کارشناسان فرهنگی دانشگاه قم – 1391

۳-    دوره آموزش مکاتبات اداری برای دانشجویان دانشگاه قم

۴- درس «سازمان ها و مراکز فرهنگی»- موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم ـ نیمسال اول ۹۳ -۹۲

۵- درس «برنامه ریزی امور فرهنگی» – موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم ـ نیمسال دوم ۹۳ -۹۲

۶- درس «نظریه های فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال دوم ۹۳ -۹۲ و نیمسال دوم ۹۴ـ۹۳

۷- درس «صنایع فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۴-۹۳

۸- درس «روابط فرهنگی بین المللی» – موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم – نیمسال اول ۹۴-۹۳

۹- درس «اصول و فنون مذاکره» ـ دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال دوم ۹۴-۹۳

۱۰- درس «مبانی ارتباط جمعی» ـ دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل– نیمسال دوم۹۴-۹۳

۱۱- درس «شیوه های تأثیر بر افکار عمومی» ـ دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل– نیمسال دوم۹۴-۹۳

۱۲- درس «اصول و فنون مذاکره» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۵ـ۹۴

۱۳- درس «برنامه ریزی فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی جامعه المصطفی العالمیه ـ نیمسال اول ۹۵ـ۹۴

۱۴- درس «فرهنگ اقوام» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۶-۹۵

۱۵- درس «سازمان ها و مراکز فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم – نیمسال اول ۹۶-۹۵

۱۶- درس «گزارش نویسی فرهنگی» – ویژه مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه قم ۱۳۹۵

۱۷- درس «سرپرستی مراکز فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۸- درس «میراث فرهنگی ایران» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۹- درس «اصول سرپرستی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۰- درس «میراث معنوی ایران» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم۹۷-۹۶

۲۱- درس «مفاخر فرهنگی ایران» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۲- درس «نظریه های فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول 98-97

۲۳- درس «ارتباطات انسانی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال اول 98-97

۲۴- درس «برنامه ریزی فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۵- درس «میراث فرهنگی ایران» – دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۶- درس «مفاخر فرهنگی» – دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۷- درس «فرهنگ عمومی» – دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۸- درس «جامعه شناسی هنر» – دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۲۹- درس «فناوری و فرهنگ» – دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

۳۰- درس «کارورزی ۲» – دانشگاه علمی کاربردی شفیعه قم ـ نیمسال دوم 98-97

عضویت در مراکز علمی:

۱- عضو پیوسته انجمن علمی برنامه ریزی فرهنگی ایران

۲- عضو پیوسته انجمن مدیریت راهبردی ایران

 فعالیت های پژوهشی:

۱- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع: «شناسایی اصول اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه از منظر اصول مدیریت فرهنگی» – 1391

علایق و مطالعات و تخصص های علمی – پژوهشی:

۱-    فرهنگ شناسی

۲-    مدیریت عمومی

۳-    مدیریت استراتژیک

۴-    مدیریت فرهنگی

۵-    جنگ نرم

۶-    اخلاق فردی و اجتماعی

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *